Vrouwen onmisbaar voor groei en innovatie in IT

19-11-2015

IT-werkgevers moeten meer vrouwen aantrekken

Op vrijdag 20 november brengt AutomatiseringGids een special over Vrouwen in IT. Het tekort aan vrouwen is in de IT al jaren enorm groot. Het aandeel vrouwen in ‘harde’ IT-functies is in ons land slechts zo’n tien procent.

Daarmee scoort de sector een stuk slechter dan andere branches in Nederland en ook ten opzichte van vergelijkbare branches elders in Europa. Dit terwijl het tekort aan IT-professionals snel oploopt. Vrouwen zijn dan ook hard nodig om de groei van de IT-sector mogelijk te maken. Bovendien is bewezen dat gemengde teams beter presteren en innovatiever zijn.

IT-werkgevers hard op zoek naar vrouwen
Uit onderzoek onder zo’n 40 grote IT-werkgevers blijkt dat bedrijven echt doordrongen zijn van het feit dat zij meer vrouwen moeten aantrekken. Het realiseren hiervan blijkt alleen een stuk moeilijker. De belangrijkste motieven om meer vrouwen te werven zijn het economisch perspectief, de meerwaarde van diversiteit, de verwachting van hun klanten en de maatschappelijke afspiegeling. Vrijwel alle werkgevers willen het aandeel vrouwen in de komende jaren flink laten groeien, de doelstellingen daarbij zijn ambitieus.

Begin bij de basis: het onderwijs
Naast de grote IT-werkgevers deed AutomatiseringGids ook onderzoek onder de lezers over hun mening over vrouwen in IT. Opvallend is dat mannen het tekort aan vrouwen als een groter probleem ervaren dan vrouwen. Als gevraagd wordt naar de oplossing, dan lijkt de belangrijkste conclusie: begin bij de basis. IT moet in het onderwijs een belangrijke plek krijgen.

Aantal vrouwelijke IT-studenten blijft laag
Hoewel de oplossing van het tekort aan vrouwen in IT door zowel werkgevers als lezers veelal wordt gezien in het onderwijs, is daar nog geen verandering merkbaar. Het aantal vrouwelijke IT-studenten in het hoger onderwijs blijft, ondanks de inspanningen om het tij te keren, laag.
Terwijl vrouwen al jaren in de meerderheid zijn onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en ook het aantal vrouwelijke studenten dat instroomt in technische hbo-opleidingen dit studiejaar met tien procent is gestegen, blijft het aantal vrouwelijke eerstejaars IT-studenten bedroevend laag. Van de instroom op HBO-Informatica is slechts vier procent vrouw.

Managers Online

Index