Algemene leveringsvoorwaarden

TOL Marketing & Communicatie Advies te Capelle a/d IJssel

Gedeponeerd op 1 januari 1999 bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 24289269.

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten tot het aannemen van werk en het verlenen
van diensten door TOL Marketing & Communicatie
(hierna te noemen TOL M&C) te Capelle aan den IJssel en het uitbesteden
van werk aan derden door TOL M&C.
2. TOL M&C is ten allen tijde gerechtigd om, indien en voor zover TOL M&C
dat binnen de grenzen van de opdracht noodzakelijk of wenselijk acht,
bij de uitvoering van de opdrachten gebruik te maken van diensten van derden.

Offertes en prijzen 
3.1 Alle offertes van TOL M&C zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn
voor aanvaarding bevatten.
3.2 De kosten voor offertes kunnen in rekening worden gebracht,
indien TOL M&C dit vooraf aan de opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt.
De eventueel in de offerte vervatte voorstellen, zoals plan van aanpak,
concepten, plannen mogen pas na opdrachtbevestiging van
opdrachtgever door opdrachtgever worden gebruikt doch uitsluitend
voor het doel en in de omvang als omschreven in artikel 19.1.

4.1 De prijzen die in overeenkomsten van TOL M&C worden genoemd,
zijn de prijzen die gelden op het tijdstip van aanbieding van de offerte
en gelden tot twee maanden na dagtekening.
4.2 Indien er voor een opdracht geen offerte of aanneemsom wordt
opgesteld, gelden de tarieven zoals deze door TOL M&C zijn
vastgesteld in de 'tarieven'; die op aanvraag wordt toegezonden.
4.3 De 'tarieven' kunnen in de eerste twee maanden van het
kalenderjaar worden aangepast.
Opdrachtgevers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gesteld.
Indien zij niet  binnen twee maanden na ontvangst van de aangepaste
'tarieven' schriftelijk bezwaar aantekenen bij TOL M&C, geldt in het
vervolg deze aangepaste 'tarieven'.

5.1 TOL M&C maakt voor een opdracht een begroting, waarin globaal de
prijs wordt begroot en de werkwijze wordt omschreven.
5.2  Indien bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten niet te
overzien zijn, dan worden deze pro memorie opgenomen.
Deze kostenpost zal dan via nacalculatie tot stand komen.

6 In geval van aan de opdrachtgever toe te rekenen gebreken,
betreffende de door TOL M&C geleverde werken of diensten,
kan TOL M&C een prijsverhoging toepassen.

7 In geval van een fixed fee zal TOL M&C tijdig bezwaar maken
indien TOL M&C door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld te
voldoen aan de afspraken, zodat voor TOL M&C hierdoor meerwerk,
tijdsproblemen en extra kosten ontstaan.

Leveringstermijnen
8.1 Nadat tussen opdrachtgever en TOL M&C een termijn is
overeengekomen waarbinnen TOL M&C
de werkzaamheden moet verrichten, vangt deze termijn aan nadat de
opdracht is bevestigd, en:
- alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang de werkzaamheden
zijn vervuld;
- alle benodigde bescheiden in bezit zijn van TOL M&C;
- opdrachtgever de door TOL M&C vereiste gegevens en/of goederen
ter beschikking heeft gesteld.
8.2 De bovenstaande genoemde termijn kan worden opgeschort,
zolang de volledige informatie, die naar het oordeel van TOL M&C
nodig is om de opdracht uit te voeren, niet tijdig in het bezit is van TOL M&C.
Deze zal in overleg met opdrachtgever een nieuwe afleveringstermijn
vasttellen na ontvangst van de noodzakelijke informatie.
8.3 De bovenstaande genoemde termijn kan worden opgeschort,
zodra en zolang  opdrachtgever in gebreke is met enige betaling en/of
andere verplichting uit hoofde van enige overeenkomst tussen
opdrachtgever en TOL M&C.

9 Aan overeengekomen leveringstermijnen zal na redelijkheid worden
voldaan.
Door overmacht ontstane gebeurtenissen kunnen wijzigingen in de
overeengekomen leveringstermijn tot gevolg hebben. In een dergelijk
geval is TOL M&C niet aansprakelijk voor eventuele door de klant
geleden schade.

Betaling
10.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de
opdrachtgever en TOL M&C een andere overeenkomst, de betaling
betreffende, zijn aangegaan, dient dit in de bevestiging van de
opdracht vermeld te worden.
10.2 Bij opdrachten waarvan de uitvoering langer dan een maand zal
duren, heeft TOL M&C het recht aan het einde van elke maand
te factureren.
10.3 Bij arbeidsintensieve opdrachten heeft TOL M&C het recht ook
tussentijds te factureren, zodanig dat bij meer dan 40 werkuren
per week, na het einde van elke week gefactureerd wordt.
10.4 Bij opdrachten waarvoor grote voorfinancieringen nodig zijn
voor inkoop van middelen volgt bij opdracht direct een factuur van
minimaal 1/3 van de totaalprijs, wederom 1/3 van de totaalprijs
bij aflevering en resterende 1/3 bij afgehandelde opdracht.
11   Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de vordering belast
met de wettelijke rente, gerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum
tot aan de datum van betaling.

12 Alle door TOL M&C gemaakte kosten van invordering, inclusief die
van eventuele juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
13.1 De opdrachtgever dient als inhoudelijke deskundige een geleverde
productie bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten)
onderzoeken.
Opdrachtgever dient hierbij na te gaan of het juiste product of dienst is
geleverd en of het geleverde voldoet aan de overeengekomen of -indien
deze ontbreken- aan stilzwijgende kwaliteitseisen, die normaal gesproken
worden gesteld.
De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieadvies,
concept, plannen en/of uitingen in het kader van een opdracht berust
bij de opdrachtgever.
13.2 Eventuele reclames of klachten dienen schriftelijk binnen 14 dagen
na levering aan TOL M&C kenbaar gemaakt te worden.
Als deze termijn is verstreken, heeft de opdrachtgever de geleverde
werken of diensten automatisch geaccepteerd.
13.3 Indien TOL M&C een reclame als gegrond beschouwt, geeft zij
de opdrachtgever de keuze tussen vervangend werk of aanvulling
op het geconstateerde tekort.

14.1 TOL M&C sluit, behoudens wettelijk en contractueel verplichte
aansprakelijkheid, alle aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan bij
opdrachtgever en/of derden tengevolge van fouten en/of omissies in
verrichte werkzaamheden.
14.2 Verzending, vervoer en overdracht van goederen, waaronder
begrepen producten, apparaten, informatiedragers, plannen en teksten,
van opdrachtgever naar TOL M&C geschiedt steeds voor risico van
opdrachtgever.       

Overmacht
15.1 In geval van overmacht mag TOL M&C de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen opschorten voor de duur van de door
overmacht ontstane situatie, zonder dat zij schadevergoeding verplicht is
aan opdrachtgever.
15.2 Als overmacht worden alle omstandigheden beschouwd die van een
dusdanige aard zijn dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst door
TOL M&C niet kan worden gevraagd.
15.3 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
15.4 Duurt de overmacht langer dan een maand, dan heeft de opdrachtgever
het recht de overeenkomst te ontbinden.
Dit dient te gebeuren per aangetekende brief.

Opdracht be√ęindigen¬†
16 Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden of bepaalde
gedragingen of handelingen aan de zijde van opdrachtgever, waardoor
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat TOL M&C de opdracht neer
te leggen.
In dat geval heeft TOL M&C recht op het honorarium voor de tot op dat
moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot dat moment
gemaakte kosten.
TOL M&C is in dat geval verplicht de bereikte resultaten aan opdrachtgever
ter beschikking te stellen.

Geheimhouding
17.1 TOL M&C verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot
alle zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft of waarvan
zij kennis heeft.
17.2 TOL M&C legt deze verplichting tot geheimhouding tevens op aan haar
toekomstige personeelsleden en aan derden die door TOL M&C voor de
werkzaamheden worden ingeschakeld.
17.3 Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van
een wettelijke plicht mag TOL M&C de geheimhouding doorbreken.

Strijdige belangen
18   TOL M&C zal geen opdrachten aanvaarden, waarvan de uitvoering
strijdig is met de belangen van de opdrachtgever. TOL M&C is gehouden
bij aanvaarding van nieuwe opdachten het aspect strijdigheid zorgvuldig
te onderzoeken. Alleen met schriftelijke toestemming van de betrokken 
opdrachtgever zal TOL M&C een dergelijke opdracht aannemen.
De opdrachtgever is desgevraagd verplicht het strijdige karakter van een
nieuwe opdracht(gever) overtuigend aan te tonen.

Auteursrecht
19.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele
of industri√ęle eigendom op het¬†geleverde berust bij TOL M&C.
Opdrachtgever verkrijgt slechts eenmalig de gebruiksrechten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan ingrijpende wijzigingen in
een productie van TOL M&C aan te (doen) brengen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

20 TOL M&C is, onverminderd hetgeen over de auteursrechten wordt
overeengekomen, slechts gerechtigd het geleverde werk voor haar
eigen promotie en/of publiciteit te gebruiken na toestemming
van opdrachtgever.

21 TOL M&C is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd haar
producten te signeren c.q. bij haar naam te (doen) vermelden in het
colofon of anderszijds op een bij het medium gebruikelijke wijze.

Geschillen
22.1 Er is sprake van een geschil, indien een der partijen zulks
nadrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij heeft laten blijken.
22.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten met
TOL M&C zullen worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.
22.3 Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het
Nederlandse recht van toepassing.

Aldus vastgesteld en gedeponeerd onder
nummer 24289269 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.  

Terug naar vragen